Bondarzewia
1 species
Show only taxa with photos
Order by:
Scientific name
Common name
Display as:
Bondarzewia mesentericaBondarzew's polypore, giant mountain polypore