wtu035432, Nama densa var. parviflora
© 2011 G. D. Carr