wtu039022, Ozomelis stauropetala
© 2009 Ben Legler