wtu039023, Ozomelis stauropetala
© 2009 Ben Legler