wtu039024, Ozomelis stauropetala
© 2009 Ben Legler