wtu048462, Cacaliopsis nardosmia
© 2015 Brian Luther