wtu048463, Cacaliopsis nardosmia
© 2015 Brian Luther