wtu058724, Cephalanthera austiniae
© 2017 Crow Vecchio