wtu060792, Ozomelis stauropetala
© 2016 Craig Althen