wtu105599, Cephalanthera austiniae
© 2019 Crow Vecchio