Browse photos by NPS / Jacob W. Frank:
Artemisia
Artemisia tilesii – 1 photo