Browse photos by G. D. Carr:
Bolandra
Bolandra oregana – 8 photos
Boykinia
Boykinia intermedia – 4 photos
Boykinia major – 6 photos
Cascadia
Cascadia nuttallii – 12 photos
Chrysosplenium
Elmera
Heuchera
Heuchera chlorantha – 12 photos
Heuchera cylindrica – 19 photos
Heuchera micrantha – 3 photos
Leptarrhena
Lithophragma
Micranthes
Micranthes apetala – 8 photos
Micranthes fragosa – 8 photos
Micranthes nidifica – 7 photos
Micranthes odontoloma – 14 photos
Micranthes oregana – 12 photos
Micranthes rufidula – 12 photos
Micranthes tolmiei – 11 photos
Mitellastra
Ozomelis
Ozomelis trifida – 3 photos
Pectiantia
Pectiantia breweri – 4 photos
Pectiantia ovalis – 4 photos
Saxifraga
Saxifraga cespitosa – 10 photos
Saxifraga mertensiana – 11 photos
Suksdorfia
Suksdorfia violacea – 5 photos
Sullivantia
Sullivantia oregana – 12 photos
Tellima
Tellima grandiflora – 9 photos
Tiarella