Browse photos by Rod Gilbert:
Boykinia
Boykinia intermedia – 4 photos
Brewerimitella
Chrysosplenium
Elmera
Elmera racemosa – 3 photos
Heuchera
Heuchera chlorantha – 2 photos
Heuchera micrantha – 2 photos
Lithophragma
Micranthes
Micranthes nidifica – 2 photos
Micranthes rufidula – 4 photos
Micranthes tischii – 3 photos
Micranthes tolmiei – 3 photos
Mitellastra
Ozomelis
Ozomelis trifida – 4 photos
Pectiantia
Saxifraga
Saxifraga cespitosa – 4 photos
Tellima
Tiarella
Tolmiea
Tolmiea menziesii – 3 photos